Vedtægter

Vedtægter for ”Musik i Malling”

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Musik i Malling”, og har hjemsted i lokalområdet, Malling, Beder og Ajstrup i Aarhus kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningen har til formål:

 • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.

 • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt.

 • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

 • At virke til fremme af det lokale musikmiljø i tæt samarbejde med Malling Skole samt det øvrige institutions- og foreningsliv i lokalområdet.

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3. Foreningens drift

Foreningen finansieres ved et årligt kontingent.

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

§ 4. Medlemmer

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest to måneder efter der er rykket for det.

§ 5. Kontingent

Kontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6. Foreningens ledelse

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling holdes én gang om året i første kvartal.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab

 5. Indkomne forslag

 6. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse

 7. Fastsættelse af kontingent for medlemmer

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant (hvis der ikke benyttes en ekstern revisor).

 10. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Stemmeret har kun de i §4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forældre kan deltage med stemmeret på vegne af deres børn.

Revisor og revisorsuppleant vælges for ét år af gangen.

Generalforsamlingen indkaldes via foreningens hjemmeside, opslag eller ved særskilt kontakt til de enkelte medlemmer med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil een uge før generalforsamlingen. Senest tre dage før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 3 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst en uges varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 8. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. Genvalg kan finde sted.

Op til 3 børn/unge under 18 år desuden kan vælges af de unge selv som ”observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for 1 år af gangen.

Personer med økonomisk interesse i eventuel udlejning af lokaler eller andet udstyr til foreningen kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§9. Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen definerer selv sine daglige opgaver.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

§ 11. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan godkende, at formand og/eller kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus Kommune.

 

§12. Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 13. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringerne skal endvidere indsendes til Aarhus Kommunes for at sikre, at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør

Beslutning om foreningens ophør eller manglende betalingsdygtighed skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor foikeoplysningslovens område.

§ 15. Historik

Vedtaget på stiftende generalforsamling september 1999.
Senest vedtagne revision på generalforsamling 22. september 2015

 

Vi vil støtte en aktiv og kreativ hverdag for børn og voksne med musikken i fokus.

Musikundervisning for børn og voksne, hver for sig eller sammen.

Undervisningen foregår hovedsageligt i lokaler på Malling skole.

Læs mere